komornik
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
w Grodzisku Wielkopolskim
- AGNIESZKA GRZEŚK -

Dokumenty do pobrania

Wnioski do pobrania w formie plików pdf oraz doc.

Należy je pobrać na dysk komputera, wydrukować i wypełnić.

 

 

Przed wypełnieniem wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego proszę o zapoznanie się poniższymi informacjami w celu poprawnego wypełnienia przedmiotowego wniosku.

1. Wierzyciel jest obowiązany we wniosku wskazać imię i nazwisko (lub nazwę) dłużnika, jego adres zamieszkania (lub siedziby). W celu szybszego ustalenia składników majątkowych dłużnika warto umieścić wszelkie posiadane dane identyfikacyjne:
– w przypadku osoby fizycznej – PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, imiona rodziców, datę urodzenia
– w przypadku osoby prawnej – numer NIP, REGON, KRS.

2. Wierzyciel ma obowiązek wskazać sposoby egzekucji oraz składniki majątku, z których prowadzona ma być egzekucja, powinien więc określić:
– ruchomości, z których komornik ma prowadzić egzekucję, oraz gdzie się one znajdują.
– numer rachunku bankowego lub nazwę banku, w którym rachunek dłużnika jest prowadzony
– nazwę i adres siedziby zakładu pracy dłużnika lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej
– nazwę wierzytelności i adres trzeciodłużnika
– inne prawa majątkowe
– adres i nr księgi wieczystej nieruchomości należącej do dłużnika

3. Jeżeli wierzycielowi nie jest znany majątek dłużnika, może w trybie art. 797 (1) kpc zlecić poszukiwanie majątku komornikowi – wówczas sposoby egzekucji wystarczy wskazać ogólnie. W ramach zlecenia poszukiwania majątku komornik podejmuję w szczególności następujące czynności:
– sprawdza w którym banku dłużnik posiada rachunek bankowy za pomocą systemu OGNIVO
– sprawdza czy jest właścicielem samochodu w bazie CEPiK
– sprawdza czy jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości w bazie CBKW oraz we wskazanym starostwie powiatowym
– kieruje wnioski o udostępnienie danych do właściwego urzędu skarbowego i oddziału ZUS w celu ustalenia źródeł dochodu dłużnika (np. miejsce pracy, renta, emerytura, działalność gospodarcza).

4. Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również oświadczenie o wyborze komornika:
„Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. Agnieszki Grześk na podstawie przepisu art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.”

5. Do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy dołączyć oryginał tytułu egzekucyjnego.